Algemene Voorwaarden CKC BEM N.V.

Op al onze aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van CKC BOUWMATERIALEN EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ BEM N.V. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten en bij het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (dossiernr. 2852). Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos verstrekt.

Leveringsvoorwaarden CKC BEM N.V.

1. Prijzen

Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn in Surinaamse Dollars (SRD). Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, luidt de tussen verkoper en koper overeengekomen prijs in de munteenheid van de Republiek Suriname, en deze dient – evenals alle vorderingen uit hoofde of in verband met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden – te worden voldaan in de munteenheid van de Republiek Suriname. Geen van deze vorderingen van verkoper zal kunnen worden voldaan in enige andere munteenheid dan die van de Republiek Suriname , óók niet op grond van enig rechterlijk vonnis, tenzij – en slechts in de mate dat – zulks effectief resulteert in de ontvangst van de volledige bedragen van de overeengekomen prijzen in de munteenheid van de Republiek Suriname, en de koper staat in – en verkoper heeft ten belope daarvan een additionele vordering tegen de koper – voor de voldoening van enig verschil met het bedrag dat feitelijk door verkoper mocht zijn ontvangen uit hoofde van een uitkering of incassering in een andere munteenheid dan die van de Republiek Suriname.

2. Opdracht

De bestelling wordt geplaatst in de webshop, door te klikken op “Bestelling Plaatsen”. Nadat de bestelling is geplaatst zal een van onze medewerkers de eventuele transportkosten berekenen en u op de hoogte stellen van deze kosten die worden opgeteld bij de bestelling. U ontvangt een besteloverzicht met de totale kosten per mail. Als u akkoord gaat met het bedrag, kunt u overgaan tot betaling (bankovermaking of contant). Na betaling, is de bestelling definitief en de opdracht bindend verklaard

3. Betaling

Het bedrag genoemd in het door u ontvangen besteloverzicht, wordt als volgt in rekening gebracht: contant of via bankovermaking onder vermelding van uw bestelnummer.

4. Geldigheidstermijn

Producten in het winkelmandje zijn onderhevig aan prijsveranderingen, zolang de bestelling nog niet geplaatst is. Het besteloverzicht ontvangen per email heeft een geldigheidstermijn van 7 dagen na dagtekening en zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Verstrekte Informatie

De opdrachtgever staat ervoor in dat informatie die wordt verstrekt juist is en volledig geschikt als grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden.

6. Levertijd

In overleg met de klant. Na ontvangst van uw betalingsbewijs, zal onze medewerker met u afstemmen over het bezorgmoment.

7. Reclames

De opdrachtgever kan binnen 48 uur na aflevering eventuele gebreken en/of tekortkomingen van de geleverde diensten of producten schriftelijk aan CKC BEM N.V. kenbaar maken. Bij gebreke hiervan, vervalt deze aanspraak en de opdrachtgever wordt geacht de geleverde diensten of producten te hebben geaccepteerd. Retour binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Betaalde goederen moeten uiterlijk 1 maand na betaling/ factuurdatum worden opgehaald (zelf ophalen of op afroep). RESTITUTIE NIET MOGELIJK